ต้นสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การจัดทำ e-learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ให้กับครูและนักเรียนทั้งในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,900 ราย โดยพบว่า นักเรียนไม่ ค่อยมีเวลาในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนไม่ค่อยรู้จักสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น เนื่องจาก ปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตร
2. กิจกรรมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจำนวนฟาร์มที่จัดทำบัญชี การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว์ ๔๐ ฟาร์ม
3. กิจกรรมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
4. กิจกรรมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจำนวนฟาร์มที่จัดทำบัญชี การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว์ ๔๐ ฟาร์ม
5. ร่วมเป็นคณะทำงานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี ๒๕๔๙ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว และมีแนวโน้มรุกรานที่ เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์
6. ร่วมเป็นคณะทำงานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2549 พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว และมีแนวโน้มรุกรานที่ เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์2549
7. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายด้านปศุสัตว์ โดยมีจำนวนสัตว์ที่อนุรักษ์และใช้ ประโยชน์จำนวน ๒๔ พันธุ์
8. การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง จำนวน 40 พันธุ์
9. ิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
10. การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น จำนวน 175 พันธุ์
11. โครงการผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการทดสอบคุณภาพและเตรียมน้ำเชื้อแช่แข็ง ก่อนผสมเทียม 40 โด๊ส และการผลิตตัวอ่อนสำหรับการย้ายฝาก 6 ตัวอ่อน
12. กิจกรรมขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไทย จำนวน 8 พันธุ์
13. กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ มีเชื้อพันธุ์พืชอาหาร สัตว์ที่ได้รับการเก็บรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู 410 พันธุ์
14. กิจกรรมสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์ก่อโรคในปศุสัตว์ (เชื้อแบคทีเรียไวรัส และปรสิต) โดยการเพาะเชื้อและเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต 974 สายพันธุ์
15. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพจากการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของสัตว์พื้นเมือง โดยส่งเสริมอาชีพให้แก่ กลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม
16. โครงการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ดำเนินการขึ้นทะเบียน 20 ข้อมูล 100 ชนิด
17. โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
18. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยการจัดการองค์ความรู้
19. โครงการเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
20. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
21. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
22. ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์
23. กิจกรรมครอบเชื้อจุลินทรีย์ทางปศุสัตว์ กิจกรรมการสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ก่อโรคในปศุสัตว์ กิจกรรมสำรวจและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในปศุสัตว์ กิจกรรมฝึกอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ปี พ.ศ. 2560,2561,2562)
24. การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
25. การจัดสัมมนาวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
26. การจัดทำ e-learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ให้กับครูและนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
27. การจัดทำแผ่นพับและเว็บไซต์
28. จัดทำ (ร่าง) พรบ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
29. อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง 40 พันธุ์
30. การฝึกอบรมทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 1 ครั้ง
31. การฝึกอบรมทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 1 ครั้ง
32. ร่วมประชุม Session of the Intergovernmental Technical Working Group on Animal Genetic Resources เข้าร่วมการประชุม 1 ครั้ง
33. แต่งตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ และคณะกรรมการ/คณะทำงานความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง)
34. จัดทำ (ร่าง) พรบ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง เพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์พันธุ์พื้นเมือง และป้องกันมิให้ผู้ใดนําสัตว์พื้นเมืองของไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือนําไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยมิได้รับอนุญาต รวมทั้งป้องกันมิให้พันธุ์สัตว์ต่างถิ่นบางชนิดเข้ามาปะปนกับพันธุ์สัตว์พื้นเมืองของไทย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งเป็นอันตรายต่อการสูญหายของพันธุ์สัตว์พื้นเมือง ตลอดจนสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองของไทย อยู่ระหว่างดําเนินการนําเรื่องเสนอ รมว.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในหนังสือ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนํา (ร่าง) พรบ.เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. อีกครั้ง
35. กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ